Zásady zpracování osobních údajů

Níže naleznete zásady zpracování osobních údajů, které nám jako správci poskytnete, pokud navštívíte naše webové stránky dostupné na internetové adrese advochat.us (dále jen „Webové stránky“), dále pokud se na Webových stránkách zaregistrujete a používáte aplikaci Advochatus dostupnou na Webových stránkách (dále jen „Aplikace“).

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno a informovat Vás o Vašich právech.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU:

 1. Správce osobních údajů – naše identifikační a kontaktní údaje
 2. Zdroj osobních údajů – odkud získáme k Vašim osobním údajům přístup
 3. Kategorie osobních údajů a požadavek na jejich poskytnutí – které osobní údaje o Vás zpracováváme, zda máte povinnost nám je poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí
 4. Účely a doba zpracování – k jakým účelům a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje
 5. Cookies – které cookies používáme
 6. Příjemci osobních údajů – komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme
 7. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – zda Vaše osobní údaje budou předány do země mimo Evropskou unii
 8. Zabezpečení osobních údajů – která technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali
 9. Vaše práva – jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení – účinnost tohoto dokumentu a možnost jeho změny

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Rag AI s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72763
IČO: 06648193
sídlo: Dolní náměstí 17/9, Město, 746 01 Opava
e-mail: hi@rag.ai

II. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které získáme přímo od Vás. Vaše osobní údaje získáváme tím, že navštívíte Webové stránky a vyplníte a odešlete registrační / objednávkový formulář. Vaše osobní údaje můžeme získat i jiným způsobem (např. tím, že nám je poskytnete e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí).

III. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŽADAVEK NA JEJICH POSKYTNUTÍ

 1. V nezbytném rozsahu o Vás zpracováváme zejména následující běžné osobní údaje: jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla, platební údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor jiné formy komunikace na dálku, IP adresa, informace o Vámi objednaných tarifech, do Aplikace vložený obsah a vygenerovaný výstup z Aplikace. Pokud nám umožníte zveřejnit Vaši referenci, zpracováváme o Vás rovněž osobní údaje uvedené v referenci.
 2. Poskytnutí kategorie běžných osobních údajů uvedených v první větě předchozího odstavce je nezbytné pro vzájemnou komunikaci nebo pro uzavření a splnění smlouvy; v případě jejich neposkytnutí tedy nebude možné vzájemně komunikovat nebo uzavřít a splnit smlouvu. V případech, kdy zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, závisí pouze na Vašem rozhodnutí, zda nám své osobní údaje poskytnete či nikoli.

IV. ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY UZAVŘENÍ A SPLNĚNÍ SMLOUVY
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy a splnění mezi námi uzavřené smlouvy (vzájemná komunikace před i po uzavření smlouvy, dodání objednané služby, uskutečnění platby). K tomuto účelu zpracováváme Vaše běžné osobní údaje uvedené v čl. III odst. 1 výše.
  2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy uzavřené mezi námi a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
  3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po jeho skončení pak některé Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem plněních právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu (viz písmena B až D níže).
 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SPLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ
  1. Osobní údaje zpracováváme dále pro účely splnění právních povinností, které se na nás vztahují (např. zákonné povinnosti v oblasti daní). K tomuto účelu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla, platební údaje a informace o Vámi objednaných tarifech.
  2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je tedy splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.
  3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod.). K tomuto účelu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa a informace o Vámi objednaných tarifech.
  2. Jste-li naším zákazníkem, je právním titulem (oprávněním) pro takové zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše informace a novinky zajímají.
  3. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli jednoduše ukončit kliknutím na příslušný odkaz, který najdete v každém zaslaném e-mailu.
 4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OCHRANY PRÁV A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ
  1. Osobní údaje zpracováváme i pro účely ochrany našich práv a vymáhání právních nároků. K tomuto účelu zpracováváme Vaše osobní údaje z uzavřených smluv a naší vzájemné komunikace.
  2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem.
  3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let po jeho ukončení, nebo po dobu 5 let od našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.
 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU
  1. Pokud nejste naším zákazníkem, budeme Vám obchodní sdělení, newslettery apod. zasílat jen na základě Vašeho souhlasu. Rovněž jen na základě Vašeho souhlasu Vám budeme zasílat také informace o produktech či službách třetích osob. Váš souhlas potřebujeme také ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zveřejnění Vaší reference na Webových stránkách nebo sociálních sítích.
  2. Před udělením souhlasu Vás budeme informovat, které osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat.
  3. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz, který najdete v každém zaslaném e-mailu, nebo tím, že nám odvolání souhlasu oznámíte na naši shora uvedenou e-mailovou adresu. Pokud ovšem Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiných právních titulů uvedených pod písmeny A až D výše, budeme je na základě tohoto příslušného titulu zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu.

V. COOKIES

Při užívání Webových stránek používáme pouze technické cookies, které slouží k zajištění správné funkce Webových stránek a k usnadnění jejich návštěvy. Tyto cookies mohou být umístěny bez Vašeho souhlasu.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jinou osobou, dbáme na to, aby byla zajištěna jejich ochrana.
 2. Pro zajištění některých zpracovatelských operací využíváme služeb nebo aplikací jiných osob, které se z tohoto důvodu k Vašim osobním údajům dostanou a které ochranu Vašich osobních údajů smluvně garantují.
 3. Konkrétně se jedná o následující:
  1. webhosting a doména: DigitalOcean a Cloudflare;
  2. zpracování dotazů: OpenAI a Cohere;
  3. e-mailing: Brevo;
  4. fakturační systém: Fakturoid;
  5. platební brána: ThePay;
  6. daně a účetnictví: DAKOPO s.r.o., IČO: 25875191;
  7. případní právní zástupci.
 4. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům nebo soudům, abychom splnili svou zákonnou povinnost nebo ochránili svá práva a oprávněné zájmy.
 5. Pokud by v budoucnu došlo k využívání dalších aplikací nebo služeb jiných osob, budeme při jejich výběru dbát na to, aby byl zachován náš standard zabezpečení a zpracování osobních údajů.

VII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORANIZACI

 1. V důsledku využívání výše uvedených služeb nebo aplikací jiných osob mohou být Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí, a to do Kanady (Cohere), která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (jak je potvrzeno rozhodnutím Evropské komise).
 2. Vaše osobní údaje mohou být dále předávány do Spojených států amerických (OpenAI, Brevo, Cloudflare a DigitalOcean). V tomto případě je ochrana Vašich osobních údajů zaručena standardními smluvními doložkami v souladu s rozhodnutím Evropské komise a dodatečnými zárukami. Další informace jsou dostupné zde: OpenAI, Brevo, Cloudflare a DigitalOcean.

VIII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Jako správce jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování či k jejich jinému zneužití. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika pro práva a svobody fyzických osob, povaze, rozsahu a účelům zpracování osobních údajů.
 2. K zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali zejména následující technická a organizační opatření:
  1. ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž jsou zpracovávány osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením;
  2. ochrana této výpočetní techniky antivirovými programy;
  3. ochrana přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (dohled, zaheslování dat atd.);
  4. uzamykání prostor, v nichž jsou uloženy dokumenty s osobními údaji;
  5. svěření přístupu k osobním údajům pouze pověřeným osobám, které jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích i přijatých bezpečnostních opatřeních.
 3. Zavedená technická a organizační opatření jsou pravidelně testována a je posuzována a hodnocena jejich účinnost pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

IX. VAŠE PRÁVA

 1. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte následující práva:
  1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

   Máte právo získat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na přístup k osobním údajům a na podrobnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

  2. Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR)

   Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

  3. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

   Máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, máme povinnost Vaše osobní údaje na základě Vaší žádosti vymazat.

  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

   Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

  5. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

   Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně, a zároveň je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte rovněž právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje sami předali jinému správci.

  6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

   Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany. V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, jen prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

   Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, vč. profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, a v takovém případě nebudeme už Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

   Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na dříve uděleném souhlasu.

  8. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

   V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.gov.cz).

 2. Svá práva můžete u nás uplatnit s využitím kontaktů uvedených výše (poštovní či e-mailová adresa). Před vyřízením Vaší žádosti Vás můžeme ještě kontaktovat, a to za tím účelem, abychom si přiměřeným způsobem ověřili Vaši totožnost.
 3. Více informací o Vašich právech je k dispozici na výše uvedených internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu změnit. Jejich aktuální znění naleznete na Webových stránkách.
 2. Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.