Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vznikající při používání aplikace Advochatus dostupné na webovém rozhraní advochat.us.

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ

Tyto termíny, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 1. POSKYTOVATEL
  Rag AI s.r.o.
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72763
  IČO: 06648193
  sídlo: Dolní náměstí 17/9, Město, 746 01 Opava
  e-mail: hi@rag.ai
 2. UŽIVATEL
  Každý, kdo užívá Aplikaci nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.
 3. APLIKACE
  Aplikace Advochatus využívající umělou inteligenci, která byla vytvořena pro použití zejména v advokátních kancelářích a právních odděleních korporací. Jejím účelem je pomoci advokátům/advokátkám a jiným právníkům/právničkám provádět právní rešerše a vyhledávat v právních předpisech odpovědi na jimi zadané dotazy. Aplikace v žádném případě není určena k odpovědím na dotazy spotřebitelů nebo osob bez znalostí právních předpisů.
 4. SMLOUVA
  Smlouva o poskytování služby, která je uzavírána mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem Smlouvy je zejména naše povinnost poskytovat Vám službu spočívající ve využívání Aplikace v bezplatném zkušebním období nebo dle Vámi zvoleného tarifu a Vaše povinnost zaplatit nám cenu dle zvoleného tarifu (není-li Aplikace využívána v bezplatném zkušebním období). Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, které upravují další práva a povinnosti.
 5. AI NÁSTROJE
  Nástroje umělé inteligence, jejichž poskytovatelem jsou třetí osoby a které jsou základem pro fungování Aplikace.
 6. WEBOVÉ ROZHRANÍ
  Rozhraní umístěné na stránce advochat.us, kde je Aplikace dostupná a kde se můžete zaregistrovat, objednat používání Aplikace, změnit zvolený tarif na jiný apod.

II. AI NÁSTROJE

 1. K fungování Aplikace používáme AI nástroje třetích osob. Berete na vědomí, že dostupnost a výsledky AI nástrojů závisí na jejich poskytovatelích, my je nemůžeme ovlivnit a neodpovídáme za ně.
 2. Upozorňujeme, že veškerý obsah, který do Aplikace zadáte, bude sdílen s poskytovateli AI nástrojů, kteří ho mohou použít ke strojovému učení a zlepšování těchto nástrojů. Proto do Aplikace nezadávejte žádné osobní údaje, ani informace, jejichž prozrazením třetím osobám by došlo k porušení Vaší zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti. Za užití případně vložených osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost a takové užití se řídí zásadami zpracování osobních údajů poskytovatelů AI nástrojů. Ve vztahu k obsahu, který do Aplikace vložíte, nejsme vázáni žádnou povinností mlčenlivosti.
 3. Pro sdělení informace, kdo jsou poskytovatelé AI nástrojů, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

III. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. K zahájení využívání Aplikace je potřeba Vaše registrace přes Webové rozhraní a vytvoření uživatelského účtu.
 2. Registraci provedete tím, že do formuláře umístěného na Webovém rozhraní vyplníte své údaje, případně zvolíte jeden z nabízených tarifů, a formulář odešlete. V případě placeného tarifu obsahuje formulář také údaj o ceně Vámi zvoleného tarifu. Odesláním formuláře učiníte objednávku užívání Aplikace, resp. návrh na uzavření Smlouvy. Změnu tarifu můžete uskutečnit i v rámci Vašeho uživatelského účtu.
 3. Vaší povinností je vyplnit v registračním formuláři správné a úplné údaje, které jsou označeny jako povinné. Za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje neneseme odpovědnost. Jakoukoli změnu údajů nám bez zbytečného odkladu oznamte nebo proveďte úpravu údajů ve svém uživatelském účtu.
 4. Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři Vám pošleme potvrzení registrace (objednávky) a doručením tohoto potvrzujícího e-mailu dochází k uzavření Smlouvy.
 5. V případě potřeby, zejména z důvodů vyžadovaných právními předpisy nebo z důvodu přechodu na placený tarif, jsme oprávněni vyžadovat sdělení dalších údajů o Vaší osobě. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy a zrušit Vám přístup k Aplikaci a k Vašemu uživatelskému účtu.
 6. Náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nesete Vy a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Registrací souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 7. Veškerý popis Aplikace uvedený na Webovém rozhraní, včetně popisu jednotlivých tarifů, je informativního charakteru a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se tak nepoužije.

IV. CENA A ZPŮSOB PLATBY

 1. Aktuální ceny tarifů jsou uvedeny na Webovém rozhraní. Vyhrazujeme si právo výši těchto cen jednostranně měnit, přičemž v případě změny cen tarifů se postupuje obdobně jako v případě změn těchto obchodních podmínek (tedy podle čl. XI odst. 7 níže).
 2. Na Webovém rozhraní je rovněž uvedeno, k jakému období se cena daného tarifu vztahuje (např. měsíc, rok) a jaký objem generovaných výstupů cena zahrnuje. Po vyčerpání daného objemu výstupů je možné další objem výstupů stanoveným postupem dokoupit. Rovněž můžete v průběhu užívání Aplikace stanoveným postupem změnit tarif nebo předplacené období prodloužit. Zkrácení předplaceného období není možné; poměrná část ceny za nevyčerpané období se nevrací.
 3. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny či jiných informací na Webovém rozhraní (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zpřístupnit používání Aplikace a máme v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.
 4. Aktuální možné způsoby platby ceny (bankovní převod na účet, platební brána) jsou uvedeny na Webovém rozhraní. Cena se platí předem a je nevratná.
 5. V případě platby ceny bankovním převodem na náš účet Vám e-mailem pošleme pokyny k platbě, včetně informace o splatnosti, a cena se v takovém případě bude považovat za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
 6. Pro platbu ceny prostřednictvím platební brány mohou být využívány automatické opakované platby kartou. V takovém případě platbu ceny za první období dle zvoleného tarifu provedete online platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány a cena za každé další období dle zvoleného tarifu Vám bude v dané výši a periodě automaticky strhnuta z platební karty, jejíž údaje byly Vámi zadány při první platbě. S automatickým strháváním částek vyslovujete souhlas v objednávce. Toto automatické strhávání z platební karty můžete kdykoli zrušit, a v takovém případě Vám po vypršení předplaceného období bude přístup k používání Aplikace a/nebo k uživatelskému účtu zrušen.
 7. Po přijetí každé platby Vám bude e-mailem zaslána příslušná faktura. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyslovujete souhlas také s vystavováním a zasíláním faktur v elektronické podobě.

V. UŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. Řádné užívání Aplikace vyžaduje potřebné technické a programové vybavení, zejména hardwarové a softwarové vybavení umožňující připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy.
 2. Aplikaci můžete používat pouze po řádné registraci a vytvoření uživatelského účtu a nejde-li o bezplatné zkušební období (nebo po jeho skončení), pouze po řádné a včasné úhradě ceny zvoleného tarifu. Nebude-li cena Vašeho tarifu řádně a včas zaplacena, jsme oprávněni přístup k Aplikaci a/nebo Vašemu uživatelskému účtu zrušit.
 3. Přístup do Aplikace a její používání Vám umožňujeme s výhradou spravedlivého užívání. To znamená, že Aplikaci můžete používat způsobem, který nepřekračuje obvyklou a přiměřenou úroveň užívání. V případě překročení obvyklé a přiměřené úrovně užívání si vyhrazujeme právo vyzvat Vás k přechodu na vhodnější tarif, který lépe vyhovuje Vašim potřebám, nebo přijmout jiné vhodné opatření, včetně omezení nebo zrušení přístupu.
 4. Z důvodu údržby serveru může být naplánována jeho odstávka a provoz Aplikace tak může být omezen nebo přerušen. Plánovaná odstávka serveru bude předem zveřejněna na Webovém rozhraní nebo Vám bude předem oznámena e-mailem.
 5. Pokud by bez našeho zavinění došlo k výpadkům provozu serveru, neneseme za takové výpadky odpovědnost, vyvineme však maximální úsilí k tomu, aby v co nejkratším čase došlo ke znovu zprovoznění Aplikace.
 6. Provedením registrace se jako Uživatel zavazujete, že
  1. Aplikaci budete užívat jen k účelu, k němuž je určena, tedy jako pomocníka ve vyhledávání v právních předpisech a provádění právních rešerší;
  2. nebudete do Aplikace zadávat žádné osobní údaje svých klientů nebo jiných osob, ani informace, jejichž vyzrazením třetím osobám by došlo k porušení Vaší zákonné nebo smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;
  3. Aplikaci budete používat tak, aby nám nebo třetí osobě jejím užíváním nevznikla jakákoli újma;
  4. nebudete prostřednictvím Aplikace vytvářet žádný závadný obsah;
  5. nebudete uvádět kohokoli v omyl, že výstup z Aplikace byl vytvořen člověkem;
  6. na základě výstupů z Aplikace nebudete poskytovat právní nebo jakékoli jiné rady nebo vytvářet jakékoli právně závazné dokumenty, aniž by došlo k předchozímu ověření správnosti těchto výstupů příslušným odborníkem;
  7. nebudete jakýmkoli způsobem zasahovat do Webového rozhraní, ani zneužívat, blokovat, měnit, narušovat stabilitu, chod nebo data Aplikace či jakékoli její součásti, nebo se o to pokoušet;
  8. při užívání Aplikace nebudete porušovat práva duševního vlastnictví třetích osob, dopouštět se nekalosoutěžního jednání, porušovat povinnost mlčenlivosti nebo jakýmkoli jiným způsobem porušovat právní předpisy, včetně právních předpisů na ochranu osobních údajů;
  9. nebudete Aplikaci používat způsobem, který by byl v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
 7. V případě porušení některé Vaší povinnosti uvedené v předchozím odstavci jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a okamžitě Váš uživatelský účet a/nebo přístup k používání Aplikace zrušit. Při podezření na porušování některé z těchto povinností jsme oprávněni Váš uživatelský účet a/nebo přístup k používání Aplikace omezit či pozastavit na dobu nezbytně nutnou k prošetření věci.
 8. Jako Uživatel berete na vědomí, že za veškerý obsah, který do Aplikace vložíte, a za veškerý obsah, který vytvoříte, nesete odpovědnost výhradně Vy. Dále berete na vědomí, že odpovědi na Vaše dotazy a veškeré výstupy z Aplikace jsou generovány AI nástroji, tedy umělou inteligencí, a že je potřeba, aby jejich správnost byla vždy ověřena člověkem.
 9. Vyhrazujeme si právo veškerý obsah, který do Aplikace vložíte, i obsah, který vytvoříte, využívat za účelem zlepšování našich produktů a služeb. Rovněž si vyhrazujeme právo tento obsah používat jako referenci a ukázku fungování Aplikace.
 10. Dále si vyhrazujeme právo Aplikaci nebo její část kdykoli odstavit, změnit nebo znepřístupnit, je-li to potřeba z provozních důvodů, zejména z důvodu její aktualizace nebo z důvodu údržby hardwarového či softwarového vybavení, ať už našeho nebo poskytovatelů AI nástrojů.
 11. V případě vyšší moci (mezi které patří také výpadek na straně poskytovatelů AI nástrojů) neneseme odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s případem vyšší moci. Trvá-li stav vyšší moci déle než 10 dnů, jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy.

VI. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MLČENLIVOST

 1. Aplikace je autorským dílem a je chráněna právními předpisy. Součástí Smlouvy je poskytnutí licence k používání Aplikace za níže uvedených podmínek.
 2. Licence k používání Aplikace je poskytována jako nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená na dobu trvání Smlouvy. Licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.
 3. Aplikaci, ani jakoukoli její součást, ať už v původní či změněné podobě, není možné bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, zpřístupnit nebo umožnit jejich užití dalším osobám, ani není možné do Aplikace jakýmkoli způsobem zasahovat. Tím není dotčeno Vaše právo používat Aplikaci a její výstupy interně a obsah výstupů v souladu s těmito obchodními podmínkami (zejména po ověření jeho správnosti) poskytovat Vašim klientům či obchodním partnerům.
 4. Obsah Webového rozhraní, včetně jeho programového vybavení, je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele nebo třetích osob. Tento obsah není možné měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit, ani používat k jakémukoli účelu, který by byl neslučitelný se Smlouvou.
 5. Jako Uživatel máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací a skutečností, se kterými se seznámíte v souvislosti s používáním Aplikace, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích nebo které výslovně označíme za důvěrné (vyjma informací veřejně známých, informací, jejichž zpřístupnění Vám ukládá právní předpis nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo informací, jejichž zpřístupnění Vám předem písemně schválíme). Vaší povinností je s těmito důvěrnými informacemi a skutečnostmi nakládat tak, aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám, úniku či zneužití. Zejména máte povinnost nepoužít jakoukoli důvěrnou informaci pro svůj finanční či jiný prospěch nebo pro jakýkoli prospěch třetí osoby nebo způsobem, který by nás poškozoval.
 6. V případě porušení práv duševního vlastnictví nebo povinnosti mlčenlivosti jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy, okamžitě Vám zrušit přístup k Aplikaci a k uživatelskému účtu, požadovat náhradu škody, která nám v důsledku takového porušení vznikne a domáhat se dalších nároků v souladu s příslušnými právními předpisy.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
 2. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit kdykoli bez udání důvodu, a to tím, že nám tuto skutečnost oznámíte e-mailem. Dále můžete od Smlouvy odstoupit tím, že přestanete platit cenu zvoleného tarifu; pokud nebude cena Vašeho tarifu v den splatnosti zaplacena, považujeme tuto skutečnost za Vaše odstoupení od Smlouvy. V takových případech Vám (po vypršení předplaceného období) bude přístup k používání Aplikace a/nebo uživatelský účet zrušen.
 3. Jako Poskytovatel můžeme od Smlouvy odstoupit v případě, že porušíte jakoukoli povinnost stanovenou právními předpisy nebo podstatným způsobem porušíte některou povinnost stanovenou Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami. V takovém případě Vám bude přístup k používání Aplikace a/nebo uživatelský účet okamžitě zrušen.
 4. Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se považuje zejména:
  1. porušení povinností uvedených v čl. V odst. 6 těchto obchodních podmínek nebo
  2. porušení práv duševního vlastnictví nebo povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. VI těchto obchodních podmínek.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy nemáte právo na vrácení zaplacené ceny, ani její poměrné části.

VIII. REKLAMACE

 1. Používání Aplikace můžete reklamovat, pokud neodpovídá popisu na Webovém rozhraní, pokud k Aplikaci nemáte přístup po zaplacenou dobu dle zvoleného tarifu nebo je-li její používání z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
 2. Případnou vadu je potřeba nám oznámit – reklamovat bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na náš e-mail. Nejpozději je potřeba vadu reklamovat do 3 dnů ode dne jejího zjištění, na později uplatněné reklamace nemusí být brán zřetel.
 3. V případě zjištění závady se budeme snažit o její odstranění v co nejkratší době, aby mohla být Aplikace dále používána. Pokud by se závadu nepodařilo odstranit nebo by její odstranění vyžadovalo vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů, můžete odstoupit od Smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

 1. Pokud by došlo k porušení některé Vaší povinnosti uvedené v čl. V odst. 6 nebo v čl. VI těchto obchodních podmínek, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčen náš nárok na náhradu újmy v plné výši.
 2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě na Vaši e-mailovou adresu.

X. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Berete na vědomí, že veškeré výstupy z Aplikace jsou vytvořeny umělou inteligencí (AI nástroji) na nevýhradní bázi. Za obsah, který do Aplikace vložíte, i za výstupy z Aplikace neneseme žádnou odpovědnost. Za určení vhodnosti používání Aplikace, za veškeré vstupy a za použití výstupů z Aplikace nesete odpovědnost výhradně Vy a přebíráte veškerá s tím spojená rizika. Výstupy z Aplikace nemusí být jedinečné a mohou se podobat výstupům ostatních uživatelů Aplikace.
 2. Dále berete na vědomí, že při používání Aplikace nesete plnou odpovědnost za dodržování všech povinností stanovených právními, případně stavovskými, předpisy (zejména povinnosti mlčenlivosti, povinnosti vyplývající z předpisů o ochraně osobních údajů a povinnosti související s ochranou práv duševního vlastnictví).
 3. Upozorňujeme, že vložením obsahu do Aplikace tento obsah sdílíte s námi, dále s poskytovateli AI nástrojů, a tento obsah může být sdílen také s dalšími uživateli Aplikace. Proto do Aplikace nezadávejte žádné osobní údaje, své know-how, obsah, který je chráněn právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem, ani informace, jejichž prozrazení třetím osobám by znamenalo porušení Vaší povinnosti mlčenlivosti. Za ochranu vložených údajů neneseme žádnou odpovědnost.
 4. I když je naším cílem zlepšování přesnosti a správnosti výstupů z Aplikace, nejsme povinni každý jednotlivý výstup z Aplikace ověřovat. Neposkytujeme tedy žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti či spolehlivosti výstupů, ani ohledně možnosti výstupy používat. Veškeré výstupy z Aplikace by vždy měly být ověřeny příslušným odborníkem (zejm. právníkem).
 5. Berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za žádné právní jednání ani právní důsledky používání Aplikace nebo jejích výstupů, a to ani v případě, že po použití Aplikace vznikne vůči Vám nárok třetí osoby. Dále berete na vědomí, že neodpovídáme za jakoukoli újmu související s užíváním Aplikace nebo jejích výstupů, včetně případné škody vyplývající z poruchy nebo selhání Vašeho hardwarového či softwarového vybavení.
 6. V rozsahu vyloučení odpovědnosti uvedeného v tomto článku neodpovídáme za jakoukoli majetkovou, nemajetkovou, přímou, nepřímou či jinou újmu vzniklou používáním Aplikace nebo jejích výstupů.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na Webovém rozhraní. Odesláním vyplněného registračního (objednávkového) formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je jejich obsah znám a že s ním souhlasíte.
 2. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, používání Aplikace lze však kdykoli jednoduše ukončit v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 3. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se tento vztah českým právem.
 4. Případný spor mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou a nedojdeme-li k dohodě, bude spor řešen příslušným obecným soudem.
 5. Tam, kde právní předpis, Smlouva nebo tyto obchodní podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, je dostačující odeslání zprávy prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejím odesílateli.
 6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky jsme oprávněni jednostranně měnit či doplňovat. Každá změna Vám bude oznámena e-mailem nejméně 30 dnů před tím, než změna nabude účinnosti. Do 10 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení můžete od Smlouvy oznámením zaslaným na náš e-mail odstoupit. V takovém případě Vám bude po skončení předplaceného období ukončen přístup k používání Aplikace a/nebo zrušen uživatelský účet. Pokud v uvedené lhůtě od Smlouvy neodstoupíte, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasíte.
 8. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webovém rozhraní.
 9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.